คัดเลือกพันธุกรรมปลานิล

สายพันธุ์ปลานิลที่โชคอนันต์ฟาร์มเลือกใช้ คัดเลือกจากประสบการณ์ ทำให้ปลาเป็นที่ต้องการของตลาด

Posted in ไม่มีหมวดหมู่.