เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ (Auto Feed) ที่ โชคอนันต์ฟาร์ม

การใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ ๕ บาทต่อกิโลกรัม จากการผลิตปลา ๕๐ ตันต่อเดือน ในพื้นที่ฟาร์ม ๙๐ ไร่ ที่เดิมต้องใช้คนงาน ๒๐ คนในการดูแล สามารถลดให้เหลือใช้คนงานในการเลี้ยงเพียงแค่ ๘ คน โดยสามารถสร้างผลผลิตได้กว่าเดิมอีกด้วย เพราะการกระจายอาหารทำให้ปลามีขนาดสม่ำเสมอกัน และการให้อาหารอัตโนมัติแบบทีล่ะน้อยแต่บ่อยครั้งก็จะทำให้อัตราการแลกเนื้อต่ำ และสามารถย่นระยะเวลาในการเลี้ยงให้สั้นลงได้

ไมโครนาโนบับเบิ้ลในการเลี้ยงปลา

ระบบเติมอากาศไมโครนาโนบับเบิ้ลในการเลี้ยงปลา (Micronano bubbles)
เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบความหนาแน่นสูง ปัญหาที่พบบ่อยคือการขาดออกซิเจน และคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมอันเกิดจากการสะสมของเสียภายในบ่อ ซึ่งมาจากสิ่งขับถ่ายและเศษอาหารเหลือตกค้าง ดังนั้น เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลจึงได้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการละลายของก๊าซออกซิเจนในน้ำดีขึ้นและอยู่คงอยู่ในน้ำได้นานขึ้น สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเติมอากาศ และช่วยบำบัดน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการเติมอากาศได้ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องตีน้ำแบบเดิม โดยแผนงานการใช้ในช่วงกลางวันจะเป็นนาโนบับเบิ้ลโอโซน ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนคลอลีน แต่ไม่ทำลายเนื้อเยื่อและย่อยสลายง่ายโดยไม่ต้องรอเวลา และกลางคืนใช้เป็นนาโนบับเบิ้ลออกซิเจน เพื่อส่งผลให้สัตว์น้ำมีสุขภาพดี ลดการใช้สารเคมีในการจัดการ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของฟาร์ม
เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลเป็นเทคโนโลยีที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเลี้ยงปลานิลแดง (ปลาทับทิม) แบบหนาแน่น

ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหนาแน่น เป็นการพัฒนาการเลี้ยงจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาสู่ระบบที่สามารถควบคุมได้ ใช้ระบบเติมอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งในด้านอัตราการรอดตาย (SR%) อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) และ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) โดยใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุด สามารถสร้างผลผลิตได้สูงถึง ๕-๗ ตันต่อไร่ แม้ว่าจะใช้ความหนาแน่นในการเลี้ยงที่สูง แต่ปลาที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี ไม่มีกลิ่นสาบโคลนเหมือนปลาที่เลี้ยงในบ่อดินทั่วไป จึงมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้สามารถขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

การใช้น้ามันกานพลูเป็นยาสลบปลาระหว่างการเคลื่อนย้าย

ปัจจุบันนานาประเทศทั่วโลกต่างตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาหาร เนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภคโดยตรง ขั้นตอนหนึ่งที่สาคัญและเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตคือการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ ทางโชคอนันต์ฟาร์มได้เลือกใช้น้ำมันกานพลูทดแทนยาสลบที่เป็นสารเคมี เนื่องจากมีความปลอดภัยเพราะเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ เป็นยาสลบที่มีคุณสมบัติปลอดภัยต่อปลา, ผู้ใช้ยาสลบ และผู้บริโภคสัตว์น้ำ
โดยปกติการขนส่งปลาจะมีการสูญเสียเนื่องจากความบอบช้ำ ๕ – ๑๐ เปอร์เซ็นต์ การใช้น้ำมันกานพลูสามารถลดการสูญเสียจากการขนส่งให้เหลือเพียง ๑ – ๒ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังไม่มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน

น้ำมันกานพลูมีจำหน่ายที่ โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย
ราคา 2,150 บาท/ลิตร อัตราการใช้ 20-30 ซีซี ต่อน้ำหนักปลา 1 ตัน
สนใจติดต่อ 091-1654789 บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ