เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ (Auto Feed) ที่ โชคอนันต์ฟาร์ม

การใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ ๕ บาทต่อกิโลกรัม จากการผลิตปลา ๕๐ ตันต่อเดือน ในพื้นที่ฟาร์ม ๙๐ ไร่ ที่เดิมต้องใช้คนงาน ๒๐ คนในการดูแล สามารถลดให้เหลือใช้คนงานในการเลี้ยงเพียงแค่ ๘ คน โดยสามารถสร้างผลผลิตได้กว่าเดิมอีกด้วย เพราะการกระจายอาหารทำให้ปลามีขนาดสม่ำเสมอกัน และการให้อาหารอัตโนมัติแบบทีล่ะน้อยแต่บ่อยครั้งก็จะทำให้อัตราการแลกเนื้อต่ำ และสามารถย่นระยะเวลาในการเลี้ยงให้สั้นลงได้