การเลี้ยงปลานิลแดง (ปลาทับทิม) แบบหนาแน่น

ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหนาแน่น เป็นการพัฒนาการเลี้ยงจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาสู่ระบบที่สามารถควบคุมได้ ใช้ระบบเติมอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งในด้านอัตราการรอดตาย (SR%) อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) และ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) โดยใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุด สามารถสร้างผลผลิตได้สูงถึง ๕-๗ ตันต่อไร่ แม้ว่าจะใช้ความหนาแน่นในการเลี้ยงที่สูง แต่ปลาที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี ไม่มีกลิ่นสาบโคลนเหมือนปลาที่เลี้ยงในบ่อดินทั่วไป จึงมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้สามารถขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง