1. ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี่ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค
โชคอนันต์ฟาร์ม เราคือฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระบบการผลิต ผลิตผล และ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เป็นฟาร์มที่เป็นแหล่งการผลิตสินค้าที่ สด สะอาด ปลอดภัย ได้รับการรับรองจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

2. ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะพันธุ์ปลานิล ปลานิลแดง (ปลาทับทิม)
ใบรับรองการจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์