นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว

เจ้าของและผู้บริหารงาน หจก.โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย

“เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2563”