ราคาลูกปลาทับทิม โชคอนันฟาร์ม เชียงราย อัพเดตล่าสุด 2567

ราคาลูกพันธุ์ปลานิลแดงแปลงเพศ (ปลาทับทิม) สายพันธุ์โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย อัพเดตล่าสุด 2567

ลูกปลาทับทิมแปลงเพศ โตไว แข็งแรง ทรงดี เป็นที่ต้องการของตลาด

กลุ่มลูกปลาทับทิมแปลงเพศขนาดเล็ก (ลูกปลามีขนาดตั้งแต่ 0.35 – 2.00 กรัม/ตัว) เป็นกลุ่มลูกปลาที่ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยงปลาที่ต้องการใช้ลูกปลาจำนวนมาก และมีพื้นที่สำหรับชำลูกปลา ราคาลูกปลาไม่สูงทำให้สามารถลดต้นทุนเรื่องลูกพันธุ์ สะดวกในการขนส่ง และสามารถนำไปชำเพื่อจำหน่ายต่อได้

กลุ่มลูกปลาทับทิมแปลงเพศขนาดกลาง (ลูกปลามีขนาดตั้งแต่ 5 – 16 กรัม/ตัว) เป็นกลุ่มที่ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงที่นำลูกปลาไปชำต่อในแม่น้ำหรือเขื่อนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกปลา (ปลาผ่านเชื้อ) และเพิ่มอัตรารอดในการเลี้ยงระยะปลาเนื้อ สำหรับเลี้ยงภายในฟาร์มหรือจำหน่ายต่อไป

กลุ่มลูกปลาทับทิมแปลงเพศขนาดใหญ่ (ลูกปลามีขนาดตั้งแต่ 20 – 60 กรัม/ตัว) เป็นกลุ่มลุกปลาที่ผลิตเพื่อสามารถนำไปเลี้ยงในบ่อดินหรือกระชังได้ทันที ซึ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาที่ไม่มีพื้นที่สำหรับชำลูกปลาหรือไม่ต้องการชำลูกปลา เนื่องจากปลากลุ่มนี้ผ่านการชำและคัดคุณภาพมาแล้วจึงทำให้มีอัตรารอดสูง ทำให้ผู้เลี้ยงสามารถบริหารจัดการการเลี้ยงและวางแผนการตลาดได้ง่าย

Posted in ราคาลูกพันธุ์ปลา.