ติดต่อเรา

นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว เจ้าของและผู้บริหารงาน หจก.โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย “เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2563”

Facebook: โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย https://www.facebook.com/โชคอนันต์ฟาร์ม-เชียงราย-628550967280793

Facebook: จำหน่ายลูกปลานิลแปลงเพศ โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย https://www.facebook.com/จำหน่ายลูกปลานิลแปลงเพศ-โชคอนันต์ฟาร์ม-เชียงราย-103559831916081

สถานที่ตั้งฟาร์ม
สถานที่ตั้งฟาร์มที่ 1 : โชคอนันต์ฟาร์ม 1 ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 11 ตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57190 พื้นที่โดยรวมประมาณ 82 ไร่
สถานที่ตั้งฟาร์มที่ 2 : โชคอนันต์ฟาร์ม 2 ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ 3 ตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57190 พื้นที่โดยรวมประมาณ 90 ไร่