โดยพ่อแม่พันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมของโชคอนันต์ฟาร์มถูกพัฒนาสายพันธุ์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งมีสภาพอากาศแปรปรวน ทั้งอากาศร้อนจัดและหนาวจัด โดยมีเป้าหมายให้ลูกปลาที่ผลิตออกมามีความแข็งแรงและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี มีอัตรารอดสูง เลี้ยงง่าย โตเร็ว และทำการปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีลักษณะหัวเล็ก ลำตัวกว้าง สีสด เพื่อให้ได้ลูกพันธุ์ปลาที่ตรงตามความต้องการของตลาด

ทางฟาร์มเลี้ยงด้วยอาหารที่ผลิตสำหรับพ่อแม่พันธุ์โดยเฉพาะ ใช้อาหารที่มีโภชนาการสำหรับเพิ่มผลผลิตกับพ่อแม่พันธุ์ปลาทับทิม ทำให้เจริญพันธุ์เร็วและวางไข่ในแต่ละรอบเร็วขึ้น เสริมสร้างระบบสืบพันธุ์ช่วงให้การวางไข่ที่สมบูรณ์ ไข่มีเปอร์เซ็นต์ฟักสูงและได้ลูกปลาที่แข็งแรง

ในส่วนของโรงเพาะฟักใช้เทคโนโลยี ไมโครนาโนบับเบิล และระบบควบคุมอัตโนมัติ Aqua-Eyes ซึ่งสามารถควบคุมระบบเพาะฟักได้อย่างแม่นยำ

โดยเราได้รับการรับรองการจัดการ ฟาร์มพ่อแม่พันธ์ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์ จากกรมประมงสามารถออกหนังสือกำกับ  การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ( Aquatic Animal Fry Movement Document : FMD) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงถึงที่มาของสัตว์น้ำของเกษตรกร

โดยมีเป้าหมายในการผลิตลูกพันธ์ปลานิลปลาทับทิมคุณภาพเข้าสู่ระบบการผลิตปลาเนื้อ  ของฟาร์ม และจำหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ

เพิ่มเพื่อนผ่านคิวอาร์โค้ดด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับข่าวสารล่าสุดจากเรา