นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

โครงการศึกษาดูงาน สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

Posted in ข่าวสาร.