ลูกพันธุ์-อาหาร-เวชภัณฑ์-ตลาด-วิชาการ

เกษตรกรในพื้นที่มีการเริ่มเลี้ยงปลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยมีสมาชิกทั้งหมด 8 คน โดยปลาที่เลี้ยงได้มีการทำสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจน จึงทำให้ไม่มีปัญหาด้านการตลาด แต่เกษตรกรก็ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างชัดเจน ทางกลุ่มเกหษตรกรผู้เลี้ยงปลาจึงได้รวมกันจัดตั้ง กลุ่มวิสาหกกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาบ้านใหม่พัฒนา และได้ขอยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 26 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 เพื่อช่วยให้สมาชิกในกลุ่มได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ เข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีอำนาจต่อรอง ทั้งทางด้านปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิต ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยังยืน และสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ คืนกำไรสู่ชุมชน